छंद

तुला तुझ्या मनात रमवणारा “तुझा छंद”.

तुला तुझ्या मनात रमवणारा “तुझा छंद”. तुझ्या मनाला या जगातला सगळ्यात सुंदर बगीचा बनवणारा छंद!जो तुला गुंतवून ठेवत राहतो कुठल्याही प्लॅनिंग शिवाय. तुझं चित्त त्याच्याशी… Read More »तुला तुझ्या मनात रमवणारा “तुझा छंद”.